Stapelfinancieringen - wit

Disclaimer & voorwaarden

Algemeen
Stapelfinancieringen BV, met statutaire zetel te Burgemeester Brokxlaan 12, 5041 SB Tilburg, Nederland, met KvK nr. 62686518, hierna “SF” genoemd.

De Algemene Voorwaarden van SF zijn terug te vinden op deze website en kunnen worden opgevraagd via [email protected].

Informatie op deze website
SF verstrekt geen juridisch of fiscaal advies. Eventuele publicaties en/of andere informatie van SF mogen niet beschouwd worden als juridisch of fiscaal advies. Alle publicaties van SF inclusief deze website zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen persoonlijk beleggingsadvies, advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen of aanbieding om te handelen in effecten.

De informatie op deze website is gebaseerd op een groot aantal externe bronnen die door SF als betrouwbaar worden geacht. SF biedt echter geen enkele garantie op de juistheid ervan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de correctheid of volledigheid van de gegevens die op deze website zijn terug te vinden.

SF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van internetlinks die zijn terug te vinden op deze website. De informatie op deze sites is voor persoonlijk gebruik van individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Verdere distributie van deze informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciële doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SF. Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of hypertext link, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op de site verschijnt, moet vooraf schriftelijk door SF worden goedgekeurd.

Privacy
SF respecteert de privacy van haar cliënten. SF gebruikt persoonlijke gegevens van haar cliënten voor het uitvoeren van haar contractuele rechten en verplichtingen en met het oog op het beheer van het klantenbestand.

SF kan deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van diensten of producten. De cliënt kan hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet dient uitdrukkelijk, gedagtekend en schriftelijk verstuurd te worden naar SF. Door informatie aan te vragen bij SF geeft u toestemming aan SF om u zowel via e-mail, via post als telefonisch te benaderen. U kan zich hiervoor afmelden door een eenvoudige aanvraag te sturen naar [email protected].

U heeft ook steeds het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig te laten aanpassen. SF kan, zonder daartoe verplicht te zijn, alle telefoongesprekken met haar medewerkers naar of vanuit de kantoren van SF registreren en opnemen.

Toepasselijk recht
Deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Klachtenprocedure
SF beschikt over een procedure voor de behandeling van klachten. Deze kunnen schriftelijk (per post of via e-mail) worden verstuurd. SF zal binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of via e-mail de ontvangst ervan bevestigen en een termijn meedelen waarbinnen de klacht behandeld zal worden.

Wijzigingen
SF behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de inhoud van deze website of documenten op deze website aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande verwittiging.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op! Binnen 24 uur drink je bij ons een kop koffie en binnen 48 uur heb jij een indicatief financieringsvoorstel.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.